วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

การจัดนิทรรศการ

คำว่า "นิทรรศการ" หมายถึงการจัดแสดงผลงานสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมให้คนทั่วไปได้ชม ดังนั้นจึงเป็นวิธีประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่ง ซึ่งจำเป็นจะต้องมีสิ่งของ ภาพ ตลอดจนการแสดง เช่นการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการทางศิลปะ หรือการจัดนิททรศการวันสำคัญต่างๆเป็นต้น เมื่อวันที่ 14-2ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ก็ได้มีการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน หรือ"OTOP" ขึ้น ณ เมืองทองธานี นนทบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ถึงเรื่องราว ประวัติความเป็นมา และสิ่งที่ผลิตขึ้นต่อสาธารณะ และผู้สนใจทั่วไปด้วยการจัดนิทรรศการจะต้องมีจุดมุ่งหมายว่า เพื่องานอะไรและจัดอย่างไร มีอะไรบ้าง เพราะเป็นการร่วมกันทำงานในกลุ่มซึ่งถ้าจัดได้ดีเป็นที่สนใจของผู้เข้าชมก็จะเกิดความกระตือรือล้น เกิดความพอใจ และได้ประโยชน์จากการเข้าชมผู้เข้าชมนิทรรศการที่ดีต้องเข้าใจเสียก่อนว่า งานนิทรรศการที่จัดขึ้นนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวทางด้านใด ที่ไหน เมื่อไร และสามารถเข้าใจด้วยว่าจัดอย่างไร
ผู้ชมต้องใช้ดุลพินิจประเมินคุณค่าได้ว่าได้รับประโยชน์จากนิทรรศการอย่างไรบ้างหลักการจัดนิทรรศการ
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงหรือพิจารณาในการจัดนิทรรศการ มีดังต่อไปนี้
1. จุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการจัดนิทรรศการ
2. เรื่องราวในการจัดนิทรรศการ
3. สถานที่ในการจัดนิทรรศการ
4. ส่วนประกอบในการจัดนิทรรศการ
5. ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ

บรรยาการนิทรรศการของ ป.บัณฑิตบริหารรุ่น 6